KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Destek Finans Faktoring Anonim Şirketi (“Destek Faktoring” veya “Şirket”) tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

  Destek Finans Faktoring A.Ş., KVKK ve ilgili düzenlemeler kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

  Adres : Ferko Signature Plaza Kat: 25 – Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:175/164 Kat:25 34394 Şişli-İstanbul

  Mersis No: 0293-0071-7050-0015

  Telefon : (0212) 325 25 50

  Fax : (0212) 325 25 60

  Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP) [email protected]

 2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

  Destek Faktoring ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

  • İsim, soy isim, meslek, unvan, özgeçmiş, kariyer gelişim, eğitim durumu, çalışma ve izin bilgisi, cinsiyet, medeni durum, eş/çocuk, akrabalık bilgisi, bakmakla yükümlü olunan kişi bilgisi, vatandaşlık durumu, ilişki, taraf, üyelik, aidiyet, referans bilgileri, askerlik bilgisi, adli sicil bilgisi, ceza-mahkumiyet bilgisi, vergi mükellefiyeti durumu gibi veri sahibini tanıtıcı bilgiler,

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi, nüfus sureti fotokopisi, pasaport ve sürücü belgesi gibi kimlik tespit belgelerinde bulunan doğum tarihi, doğum yeri, kimlik numarası, kan grubu, din ve fotoğraf gibi veriler,

  • Adres, elektronik posta, telefon ve faks numarası gibi iletişim bilgileri ile birlikte, telefon görüşmeleri ve elektronik posta yazışmaları kapsamındaki iletişim kayıtları ve diğer sesli veriler ve görüntü kayıtları,

  • Vergi levhası, ticaret gazetesi, yetki belgesi, yeterlilik belgeleri, imza sirküleri ve faaliyet belgesi gibi tüzel kişilere yönelik belgelerdeki gerçek kişi bilgileri,

  • Banka hesap numarası, müşteri numarası, EFT ve Havale bilgileri, kredi limit, risk / teminat, sınıflandırma, derecelendirme bilgileri, yetkili kurumlardan edinilen istihbarat sorgu kayıtları, istihbarat bilgileri, borç ve kefalet bilgileri, hak-alacak ve varlık bilgileri, sözleşme – müşteri işlem bilgileri, hukuki işlem, mahkeme, dava, duruşma, dosya, icra, haciz-takip bilgileri,

  • Fiyatlandırma, mutabakat, tahsilat ve ödeme- performansa ilişkin detaylı finansal veriler

 3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  • Destek Faktoring ile ilişkiniz kapsamında elde edilen kişisel verileriniz aşağıda yer verilen amaçlarla işlenmektedir;

  • BDDK, TBB Risk Merkezi, KVKK ve Diğer Yasal Mevzuattan Kaynaklanan Yükümlülükler Kapsamında Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesi kapsamında Kullanıcı Hesaplarının Oluşturulması ve için Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

  • İş Kanunu, Sosyal Güvenlik mevzuatı kapsamında Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuat Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Yan Haklar ve Menfaatlere ilişkin Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

  • Çalışan Adayı ve Stajyer Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Müşteriler ile İmzalanacak Sözleşme Öncesi İstihbarat Çalışmasının Yapılması, Sözleşme Kapsamında İşlemlerin Yürütülmesi, Kredi ve İşlem Evrak ve Doküman İşlerinin Yürütülmesi, Resmi Kurumlar ile Bilgi Alış Verişi, Raporlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi, gibi Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

  • Müşteriler, Tedarikçiler, Bankalar, Sermaye Piyasası Kapsamında Faaliyet Gösteren Aracı Kuruluşlar ile İlgili İlişkiler Kapsamında Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

  • İcra – Takip İşlemeleri, Hukuk Büroları ile ilişkiler, Taraf Olunan Dava Takip İşlerinin Yürütülmesi, Hukuki Danışmanlık Alınması gibi Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

  • Denetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  • Müşteriler, Potansiyel Müşteriler, Tedarikçiler, Denetçiler, Hizmet Sağlayıcılar, Yetkili Resmi Özel Kurum ve Kuruluşlar ile İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  • Hedef Müşteri Tespiti Çalışmaları, Müşteriler / Tedarikçiler / Destek Hizmet Kuruluşları / Çalışanlar ile İlişkiler Kapsamında İş Sürekliliğinin Sağlanması, Faaliyetlerin Yürütülmesi ve Denetimi,

  • Haberleşme, İletişim, Ulaşım amaçlı Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  • Müşteri / Hedef Müşteri Ziyaret Ulaşım ve İletişim, Ekonomik ve Sosyal Amaçlı Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,

  • Çalışan Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Risk İzleme/İstihbarat/ Kredi ve Mali Tahlil Çalışmaları Kapsamında Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Yasal Mevzuat Gereğince Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

  • Varlık Yönetim Şirketi ile Yapılan Sözleşme Kapsamında Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Çalışanlar, Tedarikçiler, Ziyaretçiler Kullanımında Bulunan Araç ve Plaka Bilgilerini içeren Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini / Sigorta İşlemlerinin Yürütülmesi için Yetkili Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

  • Genel İşletme Faaliyetlerinin Temini Amacıyla Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

  • Ücret Politikasının Yürütülmesi,

  • Kuruluş /Faaliyetle ilgili Yetkili Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

  • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi,

 4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

  Kişisel Verileriniz; Şirketimizin dahil olduğu grup içinde yer alan şirket ve kişilere, şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri, Şirketimiz Ana Hissedarı ve onun ana hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirketimizin faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, işbirliği yaptığı danışman, kuruluş, taraflar ve Kredi Kayıt Bürosu, destek hizmeti kuruluşları, iş ortakları, tedarikçileri, dış hizmet kuruluşları ve anlaşmalı kuruluşlara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Finansal Kurumlar Birliği, Kişisel Verileri Koruma Kurumu/Kurulu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu gibi otoriteler, bakanlıklar, yargı mercileri gibi hukuken yetkili kamu kurumu veya özel kurum/kuruluşlara, gerekli olması halinde muhabir banka/faktoring ve yurtiçi/yurtdışı finansal kuruluşlar ve ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi, kurum ve kuruluşlar ile açık rızanızın bulunduğu diğer üçüncü kişilere; ayrıca hukuki süreçlerin takibi ve yürütülmesi amacıyla mahkemelere, hukuk bürolarına, varlık yönetim şirketlerine, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütüldüğünün denetimi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

  Yurtiçi hesaplara yapılacak her türlü para transferlerine ilişkin elektronik transfer mesajları ve bu işlemler ile bağlı işlemler için gerekli olan Kişisel Veriler yurtiçinde yerleşik bankalar / faktoring şirketleri ve finansal kuruluşlar dahil üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilecek ve bunlar tarafından işlenebilecektir.

  Kişisel Verileriniz; Şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve Ana Hissedarı ve bunların hissedarları dahil diğer hissedarları ve bunların alt kuruluşlarına, iştirakleri, çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçilerine aktarılabilecek ve bunlar tarafından ana ortaklıkların konsolide finansal tablo hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve değerlendirilmesi çalışmaları ve kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenebilecektir. 

 5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Destek Faktoring, kişisel verilerinizi Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 ve 6. madde hükümlerinde öngörülen çerçevede verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.

  • Açık rızanızın bulunması,

  • 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Türk Ticaret Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik,

   Faktoring İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, Vergi Usul Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Bankacılık Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,

  • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi,

  • Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

    

   Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir;

  • Açık rızanızın bulunması,

  • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,

  • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

    

 6. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

  Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişki olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır; 

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 7. RIZA GEREKTİRMEYEN HALLER

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verilerin işlenmesinin gerekli olması, Veri Sorumlusu sıfatıyla DESTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur ve yayımlanan veya kamuya açıklanan ya da kanunlarda yer alan açıklık ilkesi uyarınca resmi sicillerde veya bilançolar ile faaliyet raporlarında yer alan veya kanunlardaki hükümler gereği kamunun aydınlatılması bakımından açıklamakla yükümlü olunan Kişisel Veriler ile Şirketimiz tarafından tabi olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle ve/veya kanunlarda sırları talep edebilecek kişilere Verilerin aktarılması yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılacak Kişisel Veri açıklama, kullanım ve aktarımlarının Şirketimizin sır saklama yükümlülüğüne tabi olmadığını ve bu Veriler için ayrıca bir açık rıza alınmasına gerek kalmaksızın Şirketimiz söz konusu Kişisel Verileri ilgili kişilere açıklamaya, vermeye, işlemeye ve aktarmaya yetkilidir.

 8. KANUNDAN KAYNAKLANAN SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

  6361 Sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tarafınıza ait bilgi ve belgelerinizin Şirketimizce ilgili yasal saklama süreleri müddetince saklanması zorunludur. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmeniz halinde, ilgili yasal sürenin sonunda bu talebiniz yerine getirilebilecektir. Anılan sürelerin geçmesi halinde dahi; faktoring hizmetlerinin iyileştirilebilmesi ve daha güvenli hale getirilmesi amacıyla verileriniz risk analizi dahil diğer Şirketimiz analiz ve değerlendirmelerin yapılabilmesi için Şirketimizin meşru menfaatleri doğrultusunda anonim hale getirilebilecektir. Yukarıda anılan kapsamda olmayan kişisel verileriniz talebiniz üzerine silinecektir.

 9. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

KVKK kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimlik belgeleriniz ve talebinizi içeren dilekçenizi yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, [email protected]adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Şirket ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

 

KVKK BAŞVURU FORMU